فکتوری ریست و حذف رمز گوشی های سری جدید که ریکاوری ندارند